Oferta científica

  • Asesoramento en hixiene alimentaria. Aplicación do sistema de análise de riscos e identificación e control de puntos críticos. Bioluminiscencia.
  • Asesoramento na nutrición humana (en obesidade e no deporte).
  • Autenticidade de alimentos de orixe animal e piensos
  • Control de calidade en alimentos de orixen animal (físco-químicos, microbilóxicos, reoloxía e análise sensorial): Sector cárnico e lácteo.
  • Control de residuos de medicamentos de uso veterinario en alimentos de orixen animal.
  • Desenrolo de clusters.
  • Estudios de viabilidade técnica de novos alimentos