Oferta científica

  • Adquisición y enseñanza de lenguas
  • Lingüística de corpus
  • Variación y cambio lingüístico. Sintaxe sincrónica e diacrónica da lingua inglesa. Gramaticalización. Análisis del discurso. Semántica y pragmática.