Publicacións (24)

2019

 1. A linguaxe non sexista no CORGA: descrición e reflexión sobre as variantes empregadas

  Madrygal: Revista de estudios gallegos, Núm. 22, pp. 73-91

 2. Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA): composición, codificación, etiquetaxe e explotación

  Corpus y construcciones: perspectivas hispánicas (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 179-218

2018

 1. A extracción de información fraseolóxica no CORGA: 3 actividades iniciáticas e 10 propostas para levar á aula

  Cadernos de fraseoloxía galega, Núm. 20, pp. 41-65

 2. Variación e normativización no galego

  Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral: Vigo, 13-15 de xuño de 2018

2017

 1. Tratamento da variación lingüística no CORGA

  Gallæcia: Estudos de lingüística portuguesa e galega

2016

 1. O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA): estado actual e perspectivas

  Lingua, pobo e terra: estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 445-473

 2. O emprego do presente para falar de futuro na prensa escrita

  Cantares de amigos: estudos en homenaxe a Mercedes Brea (Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, D.L. 2016), pp. 533-546

2012

 1. As expresións de futuro e de ir + infinitivo na prensa escrita

  Cum corde et in nova grammatica: estudios ofrecidos a Guillermo Rojo (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 487-500

2009

 1. Hizkuntza ala hizkuntzak?

  Hermes: pentsamendu eta historia aldizkaria = revista de pensamiento e historia, Núm. 29, pp. 54-64

 2. La política lingüística en Galicia

  Hermes: pentsamendu eta historia aldizkaria = revista de pensamiento e historia, Núm. 29, pp. 38-41

2007

 1. El proyecto Gari-Coter en el seno del proyecto RICOTERM2

  Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 39, pp. 295-296

2006

 1. A difusión da lingua galega no mundo

  Enciclopedia del español en el mundo: anuario del Instituto Cervantes 2006-2007 (Círculo de Lectores), pp. 431-433

2005

 1. O complemento directo con preposición a no galego e no portugués medievais

  As tebras alumeadas : estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 179-190

2004

 1. Os verbos denominativos na lingua medieval: chamar

  A lingua galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional : 16-20 de setembro de 1996, Santiago de Compostela

2002

 1. Presentación do proxecto CORGA: Corpus de Referencia do Galego Actual

  Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias: Santiago de Compostela, 22, 23, 24 de novembro de 2001

2001

 1. El juicio verbal del automóvil: ser o no ser

  Actualidad civil, Núm. 2, pp. 521-527

1999

 1. Algunhas expresións denominativas na lingua medieval

  Homenaxe ó profesor Camilo Flores (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 194-205

 2. O emprego de a+CD na lingua galega falada

  Cinguidos por unha arela común: homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 551-563

1998

 1. A preposición "a" co complemento directo no galego e no castelán medievais

  Homenaxe a Ramón Lorenzo (Galaxia), pp. 633-648

1996

 1. A base de datos BILEGA (Bibliografía Informatizada da Lingua Galega)

  Galicia dende Salamanca (Universidad de Salamanca), pp. 289-295