Oferta científica

  • Asesoramento a centros, institucións, profesorado, formadores e outros axentes educativos
  • Deseño e elaboración de materiais e recursos formativos
  • Deseño, desenvolvemento e avaliación de accións formativas en e-learning e TIC
  • Estudos e informes técnicos a institucións e axentes socioeducativos
  • Planificación, desenvolvemento e avaliación de programas de innovación, formación e dirección (para entornos educativos, laborais e profesionais)