Oferta científica

  • Análise de cosméticos
  • Análise de mostras medioambientales
  • Análise de viños e subprodutos da viñificación
  • Analises mediante Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas (GC-MS) e Masas en tandem (GC-MS/MS)
  • Analises mediante cromatografía de gases con detector de captura electrónica (GC-ECD)
  • Analises mediante Cromatografía Líquida con detectores de Rede de Diodos e Fluorescencia (HPLC-UV-FL)
  • SPME, LPME, DLLME, USAEME, MAE, MSPD, ASE
  • Técnicas de Preparación de Mostra: