Liñas de investigación

  • Calidade na formación profesional
  • Formación e cualificacións profesionais
  • Formación e inserción profesional para colectivos con dificultades especiais
  • Formación e transición ó mundo laboral
  • Formación, inserción profesional e xénero
  • Linguaxe e xénero
  • Socioloxía do traballo
  • Subsistemas de formación profesional