Forschungslinien

  • Aplicación da técnica de fraccionamento campo-fluxo á caracterización de proteinas en muestras alimentarias.
  • Caracterización analítica de productos agroalimentarios de calidade da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Estudio da actividade polifenólica de compostos naturais e o seu impacto na saúde.
  • Estudio do perfil polifenólico de viños galegos.
  • Novas aplicacións do análisis por inxección de flujo (FIA) ó análisis de medicamentos.
  • Novas metodoloxías de separación cromatográfica e de electroforesis capilar e a sua aplicación ó analise alimentario.
  • Nuevas metodologías analíticas basadas en ETA-AAS para a determinación de metais en diversas matrices alimentarias.
  • Optimización de técnicas analíticas de separación cromatográfica para o análise de toxinas en mostras mariñas.
  • Química ambiental: control da deposición acida.
  • Quimiometría: diseño experimental e técnicas de recoñecemento de modelos.