Aplicación de novas tecnoloxías no estudo da costa de Galicia dirixidas a unha nova xestión no contexto do cambio global

  1. Alejandro Gómez Pazo
unter der Leitung von:
  1. Augusto Pérez Alberti Doktorvater
  2. Xosé Luis Otero Pérez Doktorvater

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Jahr der Verteidigung: 2022

Gericht:
  1. José Luis Peña Monné Präsident/in
  2. Manuela Costa Casais Sekretärin
  3. Pedro José Miranda Da Costa Vocal
Fachbereiche:
  1. Departamento de Xeografía

Art: Dissertation

Zusammenfassung

Esta investigación afonda no coñecemento das costas rochosas en xeral, e das galegas en particular. Nela, realizase unha análise a distintas escalas baseada nas novas tecnoloxías. A microescala empréganse diferentes dispositivos como o Equotip para coñecer o grao de alteración das rochas; a mesoescala úsanse sensores RFID para coñecer os desprazamentos nas praias de bloques e por último, a macroescala trabállase coa información elaborada a partires dos drons para analizar o comportamento de distintos sectores, como as praias de bloques ou os cantís. Por último, para acadar unha visión global da evolución da costa galega, estúdanse en detalle dous ambientes sedimentarios como son Corrubedo e Rodas. A partir destes resultados analízanse as normativas galegas sobre a xestión costeira e as posíbeis melloras a introducir.