Aplicación de novas tecnoloxías no estudo da costa de Galicia dirixidas a unha nova xestión no contexto do cambio global

  1. Alejandro Gómez Pazo
Supervised by:
  1. Augusto Pérez Alberti Director
  2. Xosé Luis Otero Pérez Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 2022

Committee:
  1. José Luis Peña Monné Chair
  2. Manuela Costa Casais Secretary
  3. Pedro José Miranda Da Costa Committee member
Department:
  1. Department of Geography

Type: Thesis

Abstract

Esta investigación afonda no coñecemento das costas rochosas en xeral, e das galegas en particular. Nela, realizase unha análise a distintas escalas baseada nas novas tecnoloxías. A microescala empréganse diferentes dispositivos como o Equotip para coñecer o grao de alteración das rochas; a mesoescala úsanse sensores RFID para coñecer os desprazamentos nas praias de bloques e por último, a macroescala trabállase coa información elaborada a partires dos drons para analizar o comportamento de distintos sectores, como as praias de bloques ou os cantís. Por último, para acadar unha visión global da evolución da costa galega, estúdanse en detalle dous ambientes sedimentarios como son Corrubedo e Rodas. A partir destes resultados analízanse as normativas galegas sobre a xestión costeira e as posíbeis melloras a introducir.