Livro de Tristan e Livro de Merlinestudio, edición, notas e glosario

  1. Lorenzo Gradín, Pilar
  2. Souto Cabo, José Antonio
  3. Arbor Aldea, Mariña

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-3047-0

Ano de publicación: 2001

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 14 (18-02-2024)