Livro de Tristan e Livro de Merlinestudio, edición, notas e glosario

  1. Pilar Lorenzo Gradín
  2. José Antonio Souto Cabo
  3. Mariña Arbor Aldea

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-3047-0

Año de publicación: 2001

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 13 (28-05-2023)