A realidade política de Galicia nos "Séculos Escuros"

  1. María del Carmen Saavedra Vázquez
Book:
Historia das historias de Galicia
  1. Dubert García, Isidro (dir.)

Publisher: Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2016

ISBN: 978-84-9121-001-6

Year of publication: 2016

Pages: 211-240

Type: Book chapter