A dixitalizaciónunha oportunidade para mudar o modelo radiofónico galego

  1. Pousa Estévez, Xosé Ramón
Book:
Emitindo en dixital: deseños de futuro en radio e televisión

Publisher: Consello asesor de RTVE-Galicia

Year of publication: 2008

Pages: 111-125

Type: Book chapter