Modelos de regresión non lineais con erros nos regresores unha aplicación á xestión de recursos pesqueirosunha aplicación á xestión de recursos pesqueiros

  1. Estévez Núñez, Juan Carlos
Dirixida por:
  1. Manel Antelo Director
  2. José Carlos de Miguel Domínguez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 18 de abril de 2012

Tribunal:
  1. Flor María Guerrero Casas Presidente/a
  2. María del Carmen López Andión Secretaria
  3. M. Montserrat Díaz Fernández Vogal
  4. María del Mar Llorente Marrón Vogal
  5. Luis Pedro Pedreira Andrade Vogal

Tipo: Tese

Resumo

Analízase o xeito no que se estiman modelos de regresión non lineais que se utilizan na xestión de recursos pesqueiros. O obxectivo é demostrar as consecuencias de descoidar a posibilidade de que os regresores deses modelos, poidan estar medidas con erros aditivos.