Tese doutoral

  1. English acronyms and alphabetismsa prototype-based approach 2000

    Universidade de Santiago de Compostela

Tribunais de teses (1)

  1. Secretaria do tribunal

    Nominal modifiers in noun phrase structureevidence from contemporary english 2009

    Universidade de Santiago de Compostela

    Iria Pastor Gómez