Tese doutoral

  1. Espacios de distribuciones, operadores acretivos y radiación térmica 1998

    Universidade de Santiago de Compostela

Tribunais de teses (1)

  1. Secretario do tribunal

    Estudo dun problema de perturbación singular para unha clase de inecuacións variacionais 2015

    Universidade de Santiago de Compostela

    García Barro, José Carlos