Publikationen, an denen er mitarbeitet Paolo Canettieri (1)

2004

  1. Le forme metriche del Cancioneiro da Ajuda

    O Cancioneiro da Ajuda cen anos despois: actas do Congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela e na Illa de San Simón os días 25-28 de maio de 2004 (Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo), pp. 145-175