Oferta científica

  • - Programa informático que identifica automáticamente os ovocitos maturos de cortes histolóxicos de gonadas de diferentes especies de peixes. Os resultados obtidos poden ser importantes para a estimación da capacidade reproductora das distintas especies e así contribuir a xestión de recursos mariños.
  • - Tecnoloxía informática baseada en ontoloxías e terminoloxías biomédicas.
  • -Estudios de viabilidade de aplicacións baseadas na web semántica.