Oferta científica

  • Etiquetado XML/TEI de textos
  • Ferramentas lexicolóxicas multilingües
  • Lingüística alemana sincrónica e diacrónica
  • Lingüística de corpus
  • Literatura alemana no contexto europeo
  • Xéneros, formas e tipos textuais