Oferta científica

  • Análise das facendas rexionais e locais
  • Apoio á xestión de explotacións gandeiras
  • Avaliación de políticas agrarias
  • Avaliación de políticas e programas de desenvolvemento rural
  • Avaliación e propostas sobre a organización da cadea láctea
  • Elaboración de estudos e proxectos de desenvolvemento rural
  • Estudos sobre cooperativismo e economía social