Liñas de investigación

  • Consecuencias neurocognitivas do consumo intensivo de alcohol (binge drinking) en mozos.
  • Correlatos psicofisiolóxicos da detección explícita e implícita de cambios no medio visual.
  • Estudo da atención visual mediante medidas derivadas do EEG (potenciais evocados, actividade oscilatoria, estimación de fontes neurais).
  • Estudo neurocognitivo da interacción entre procesos cognitivos e afectivos.
  • Psicofisioloxía dos procesos de orientación e atención visual, e o seu estudo no avellentamento.
  • Transición, adaptación e rendemento académico en estudantes de Ensino Superior