Oferta científica

  • Aplicación dos formalismos k-simpléctico e k-cosimpléctico ao estudo dalgúns tipos de ecuacións diferenciais en derivadas parciais.
  • Descripción das teorías físicas de campos mediante estruturas xeométricas en fibrados: teorías clásicas e gauge.
  • Utilización das estruturas homoxéneas en física teórica (modelos espazo-tempo, ecuacións de Einstein-Yang-Mills).