Oferta científica

  • Avaliación de fármacos antioxidantes, citoprotectores, vasoactivos e antiagregantes. Disponse dos equipos necesarios para os estudios do estrés oxidativo, vasculares, plaquetarios, etc. (espectrofotómetro, baño de órganos, agregómetro, etc.)
  • Disponse dun laboratorio aillado e termostatizado para a realización de estudios de actividade motora (videorexistro), coordinación motora (rota-rod), rotacions (rota-count), evitación-escape (shuttle box), etc.
  • Estudios de fixación (binding) a receptores.
  • Realización de estudios neuroquímicos (dopamina, serotonina,etc.) "ex vivo" e "in vivo" mediante HPLC/EC