Liñas de investigación

  • Agregados polímero-tensoactivo e micelas poliméricas como portadores de fármacos
  • Avaliación de propiedades mecánicas, microestructurais e de cesión de comprimidos e pelets.
  • Avaliación de propiedades reolóxicas de sistemas de interese farmacéutico.
  • Caracterización físico-química e funcional de excipientes.
  • Complexos de inclusión con ciclodextrinas: preparación e caracterización; propiedades e aplicacións
  • Deseño de hidroxeles sensibles a estímulos e con recoñecemento molecular como sistemas de liberación de fármacos
  • Deseño e avaliación de sistemas poliméricos matriciais e multiparticulares de liberación controlada de medicamentos.