Liñas de investigación

  • Aproveitamento de materiais e residuos lignocelulosicos forestais e industriais
  • Eliminación de compuestos fenólicos, catións metálicos e outros contaminantes de augas residuais industriais.
  • Obtención de antioxidantes naturais para a industria alimentaria a partir de residuos da industria alimentaria e da madeira
  • Preparación de adhesivos para a industria da madeira e fabricación de taboleiros.
  • Procesos de separación e reacción emplegando sistemas multifásicos: Sistemas gas-líquido, gas-sólido, gas-sólido-líquido, gas-líquido-líquido. Caracterización físico-química dos devanditos medios.