Oferta científica

  • Aplicación da teoría de control óptimo a temas de medio ambente.
  • Cálculo de dispersión dalgúns contaminantes.
  • Simulación do fluxo en augas pouco profundas: ríos, canais, lagoas e zonas costeiras.