Oferta científica

  • Fabricación de micromáscaras para óptica (e optoelectrónica) integrada, e microelectrónica.
  • Iluminación e fontes de luz clásicas. Fontes de luz láser, uso e seguridade. Fontes de luz cuántica.
  • Litografía óptica, iónica e de electróns.
  • Prototipos de instrumentación baseada nos superconductores (limitadores de corrente, etc).
  • Sistemas de crecemento e caracterización de capas delgadas (pulverización catódica, evaporación, etc).
  • Sistemas de medida de propiedades magnéticas (que incluen magnetometría SQUID) e de transporte eléctrico e térmico entre 0.5 y 300 K e con campos magnéticos ata 16 Tesla.
  • Sistemas de síntese de materiais superconductores masivos de alta e baixa Tc (policristales, monocristales e texturados).
  • Técnicas de caracterización interferométrica de propiedades ópticas e mecánicas de materiais e obxectos.