Liñas de investigación

  • Dispositivos crioxénicos e sistemas baseados en supercondutores: limitadores de corrente, detectores fotónicos, ...
  • Fabricación, estruturación, microscopía e caracterización de películas delgadas e outros materiais funcionais bidimensionais.
  • Fotónica cuántica integrada baseada en fibras ópticas e guías ópticas e dispositivos integrados para tecnoloxías da información cuántica (encriptación e computación cuánticas). Réxime de alta e baixa temperatura.
  • Materiais de baixa dimensionalidade, nanoestructurados, inhomoxéneos e desordenados, e metamateriais ópticos (cristais fotónicos, ...)
  • Medicións eléctricas, magnéticas, ópticas e a baixas temperaturas de supercondutores e outros materiais funcionais e cuánticos.
  • Metroloxía óptica por interferometría estándar, holográfica e de speckle electrónico (ESPI), para aplicacións científicas, industriais e biomédicas.
  • Sistemas cuánticos (materiais e dispositivos) baseados en materiais avanzados e/ou fotónica.
  • Superconductores de alta e baixa temperatura crítica. Propiedades magnéticas, eléctricas, térmicas e ópticas.
  • Técnicas de intercambio iónico en vidro e cristal para fabricación de dispositivos ópticos e chips fotónicos (integración óptica) para comunicacións, sensores integrados, vórtices ópticos, astronomía, ...
  • Técnicas de litografía electrónica (e-beam) e fotolitografía UV e Láser para materiais nanoestructurados, microestruturados e chips fotónicos.