Oferta científica

  • Estudo e asesoramento sobre caracterización de sistemas coloidais
  • Modelización molecular
  • Preparación de nanoestructuras vesiculares
  • Técnicas de caracterización de sistemas coloidais por conductivemtría, tensiometría, dipersión de luz láser, medidas electrocinéticas e espectroscopía.