Oferta científica

  • Análise do impacto dos fertilizantes no solo
  • Asesoramento sobre reciclado de residuos orgánicos
  • Avaliación da calidade acústica das aulas de enseñanza
  • Cursos de formación en acústica
  • Diagnóstico da calidade do solo
  • Disponibilidade de planta piloto para tratamento de residuos cárnicos
  • Elaboración de material para audiometría infantil
  • Medida de niveis sonoros ambientais