Publications by the researcher in collaboration with MARINA ARBOR ALDEA (1)

2001

  1. Livro de Tristan e Livro de Merlin: estudio, edición, notas e glosario

    Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades