Oferta científica

  • Asesoramento de Administracións públicas en materia de política fiscal
  • Asesoría xurídica en materia tributaria
  • Elaboración de informes e dictames tributarios