Complexos de lantanoides como potenciais moléculas imán

  1. Corredoira Vázquez, Julio
Dirigida por:
  1. Matilde Fondo Directora
  2. Jesús Sanmartín Matalobos Director

Universidad de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Año de defensa: 2022

Tribunal:
  1. Ramón Vicente Castillo Presidente/a
  2. Isabel Garcia Santos Secretaria
  3. María José Heras Ojea Vocal
Departamento:
  1. Departamento de Química Inorgánica

Tipo: Tesis

Resumen

A presente Tese de Doutoramento enmárcase dentro da área do magnetismo molecular, campo en continua expansión, motivada polas potenciais aplicacións dos imáns moleculares no almacenamento magnético de alta densidade, na espintrónica molecular e/ou na xeración de qubits que proporcionen melloras no campo da computación cuántica. Este traballo ten por obxectivo final a obtención de novos imáns moleculares de lantanoides con barreiras enerxéticas e temperaturas de bloqueo elevadas. Nel descríbense o deseño racional e o traballo levado a cabo para a obtención de diversas series de complexos metálicos de lantanoides con potencial comportamento de moléculas imán, así como a súa caracterización estrutural, estudo das propiedades magnéticas e, nalgúns casos, estudos de luminescencia e mediante cálulos ab intio. Con esta investigación preténdese ademais xerar novas correlacións magnetoestruturais que permitan obter imáns moleculares con propiedades melloradas.