A construción dunha rexión transfronteirizaa raia húmida do Miño

  1. Carballo Lomba, Antón
Dirixida por:
  1. Rubén Camilo Lois González Director
  2. Valerià Paül Carril Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 02 de marzo de 2020

Tribunal:
  1. José Alberto Rio Fernandes Presidente/a
  2. Juan Manuel Trillo Santamaría Secretario
  3. Luis Domínguez Castro Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Xeografía

Tipo: Tese

Resumo

Investigación no eido dos estudos de fronteiras e a xeografía rexional. Afóndase na construción dunha rexión transfronteiriza no val do Miño galego-portugués. A área de estudo inclúe 13 concellos, 8 galegos e 5 portugueses. Encádrase nos enfoques do construtivismo social ou como o espazo transfronteirizo se constrúe a partir dunha serie de prácticas, discursos e representacións sociais. Analízase esta cuestión mediante varias técnicas de análise estatística: comparativas, modelos predictivos e modelos exploratorios. Ademais, obsérvase a realidade miñota a través de modelos de construción rexional. Os datos obtéñense a partir dunha sondaxe aleatoria estratificada de 383 cuestionarios con 35 preguntas e 103 variables.