Patróns de distribución territorial da poboación estranxeira en Galicia, 1997-2017

 1. OLIVA DENIS, Richard Daniel 1
 2. ALDREY VAZQUEZ, José Antonio 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2018

Volume: 27

Número: 2

Páxinas: 49-60

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/RGE.27.2.5657 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Resumo

Os movementos poboacionais foron decisivos na historia e no desenvolvementosocioeconómico de Galicia. A distribución espacial da poboación estranxeira nun territoriodisperso, onde predomina o carácter fragmentado da propiedade da terra, pode serdeterminante tanto para unha contorna urbana que tende a concentrar a este grupopoboacional como nos espazos fronteirizos e costeiros onde teñen unha maiorrepresentación relativa. Santiago de Compostela, como único municipio de máis de 50.000habitantes con crecemento positivo da poboación -durante os períodos avaliados-,representa un interesante caso de estudo sobre un fenómeno eminentemente urbano. 

Referencias bibliográficas

 • ALDREY VÁZQUEZ J.A.; GONZÁLEZ, J.M. y SANTOS, X.M. (dir. 2008): A inmigración estranxeira en Galicia. Identificación de comportamentos sociais e decisións territoriais a partir da opinión dos diferentes colectivos de inmigrantes. Secretaria General de Emigración. Xunta de Galicia, pp. 289.
 • ALDREY VÁZQUEZ, J.A., PAZOS OTÓN, M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, R. VICENTE DÍAZ, J. (2005): “Caracterización de las Áreas Urbanas Gallegas en Función de los Flujos de Movilidad Obligada”. Cuadernos de Geografía 88, pp. 219 – 234, València 2010.
 • CAPEL, H. (1997): “Los inmigrantes en la ciudad. Crecimiento económico, innovación y conflicto social”, Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, 3. www.ub.es/geocrit/sn/sn-108.htm
 • FERNANDEZ-HUERTAS MORAGA, J., A. FERRER, Y A. SAIZ (2011): Localización de los inmigrantes y preferencias residenciales de la población autóctona: ¿Nuevos guetos?, mimeo
 • FERNANDEZ-HUERTAS MORAGA, J., A. FERRER, Y A. SAIZ (2016): Immigrant Locations and Native Residential Preferences in Spain: New Ghettos?
 • FERRAS SEXTO, C. Y LOIS GONZÁLEZ, R. C. (1993): “Estructura urbana de las áreas metropolitanas gallegas. La estructura urbana de Santiago. ¿Un área metropolitan en proceso de formación?”, Papeles de Geografía, 19, pp. 115-124.
 • GONZÁLEZ PÉREZ, J. M. (2008b): “La aparición reciente del fenómeno inmigratorio extranjero en Galicia. Características e impronta espacial”, Boletín de la AGE, 48, pp. 247-275.
 • GONZÁLEZ PÉREZ, J. M., y SOMOZA, J. (2004): “Territoire et inmigration en Espagne. Une étude de cas en Palma de Mallorca et León”, Cybergeo, Reveu Européene de Géographie, artículo 274 (www.cybergeo.eu/index2440.html#texte)
 • GOLÍAS PÉREZ, M. (2016): “Inmigración e crise en Galicia”, en RECALDE FERNÁNDEZ, M. y SILVA DOMÍNGUEZ, C. (ed.): Ser inmigrante en tempo de crise: Unha ollada multidisciplinar. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC.
 • HERNÁNDEZ BORGE, J. (2007): “Inmigración extranjera y estructura demográfica de Galicia”. Xeográfica, Revista de xeografía, territorio e medio ambiente, nº 7, pp. 137-149.
 • HERNÁNDEZ BORGE, J. (2016): “La población extranjera de Galicia y la crisis económica”. Población y espacios urbanos. Población y territorio en la encrucijada de las Ciencias Sociales. Actas XV Congreso de la Población Española, Publisher: Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones de la Universidad, pp.215-228
 • NEL.LO, O. (2007): “La tercera fase del proceso de metropolitanización en España”, en A. Artigues et al. (eds.) Los procesos urbanos postfordistas. Palma, Universitat de les Illes Balears y AGE, págs. 33-46
 • LAMELA, C.; LÓPEZ DE LERA, D., y OSO, L. (2005): “La inmigración internacional en Galicia; latinoamericanos, comunitarios y otros”, en SOLÉ, C., e IZQUIERDO, A. (Coords.): Integraciones diferenciadas. Migracionesen Cataluña, Galicia y Andalucía, Barcelona, Anthropos, pp. 89-104.