Análise da productividade total no sector agrario galego (1970-95)

  1. Aguayo Lorenzo, Eva
  2. Expósito Díaz, Pilar
  3. Rodríguez González, Xosé Antón
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2000

Volume: 9

Número: 2

Páxinas: 5-20

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Resumo

Nos últimos corenta anos o sector agrario galego experimentou importantes transfor-macións, e estas foron especialmente intensas a partir da adhesión de España á CE. Neste con-texto de cambios profundos ofrecemos, no presente traballo, unha análise do comportamento da productividade total dos factores no sector para o período 1974-95, comparando os resultados obtidos para Galicia, para as súas provincias e para o global de España. No estudio poñemos de manifesto a marcada diverxencia existente, en termos de productividade, entre os ámbitos espa-ñol e galego e, dentro deste último, as relevantes diferencias provinciais, o que reafirma a idea de que as políticas agrarias serán máis efectivas na medida en que teñan en conta as distintas especialidades productivas e os contextos concretos de producción.