"Influencia da radio de madrugada na audienciaestudio do programa da radio galega ""pensando en ti"" (2003-2007)"

  1. RIVERO PORTELA, María José
Dirigida por:
  1. Aurora García González Director/a

Universidad de defensa: Universidade de Vigo

Fecha de defensa: 02 de septiembre de 2010

Tribunal:
  1. Manuel Fernández Areal Presidente/a
  2. Mercedes Román Portas Secretario/a
  3. María Rosa Berganza Conde Vocal
  4. José Juan Videla Rodríguez Vocal
  5. Xosé Ramón Pousa Estévez Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 309832 DIALNET

Resumen

A presente investigación busca respostas sociais ante a comunicación radiofónica dun programa de madrugada concreto: Pensando en ti, da Radio Galega. A idea principal sobre a que se sustenta este traballo baséase en que os programas de madrugada nos que a audiencia participa, poden establecer relacións extramediáticas que superen os límites do emisor e do oínte como elementos do proceso comunicativo. Téntase demostrar en que medida un espazo destas características incide na conduta dos oíntes a favor de diferentes respostas sociais que repercuten en casos particulares, en colectivos sociais ou na comunidade en xeral. Os obxectivos que persegue o estudio pasan por averiguar cales son os elementos da comunicación que se dan no programa Pensando en ti capaces de xerar unha resposta social, coñece-los motivos da implicación do receptor na resposta social así como a repercusión da resposta social deste soporte radiofónico nun contexto mediático externo.