"Influencia da radio de madrugada na audienciaestudio do programa da radio galega ""pensando en ti"" (2003-2007)"

  1. RIVERO PORTELA, María José
Supervised by:
  1. Aurora García González Director

Defence university: Universidade de Vigo

Fecha de defensa: 02 September 2010

Committee:
  1. Manuel Fernández Areal Chair
  2. Mercedes Román Portas Secretary
  3. María Rosa Berganza Conde Committee member
  4. José Juan Videla Rodríguez Committee member
  5. Xosé Ramón Pousa Estévez Committee member

Type: Thesis

Teseo: 309832 DIALNET

Abstract

A presente investigación busca respostas sociais ante a comunicación radiofónica dun programa de madrugada concreto: Pensando en ti, da Radio Galega. A idea principal sobre a que se sustenta este traballo baséase en que os programas de madrugada nos que a audiencia participa, poden establecer relacións extramediáticas que superen os límites do emisor e do oínte como elementos do proceso comunicativo. Téntase demostrar en que medida un espazo destas características incide na conduta dos oíntes a favor de diferentes respostas sociais que repercuten en casos particulares, en colectivos sociais ou na comunidade en xeral. Os obxectivos que persegue o estudio pasan por averiguar cales son os elementos da comunicación que se dan no programa Pensando en ti capaces de xerar unha resposta social, coñece-los motivos da implicación do receptor na resposta social así como a repercusión da resposta social deste soporte radiofónico nun contexto mediático externo.