Condicións de traballo, riscos e sinistralidade laboral nas explotacións agropecuarias de Galicia. Análise de situación e propostas de mellora

  1. López Gallego, Xosé Manuel
Dirixida por:
  1. Xoan Carlos Carreira Pérez Director
  2. Martín Barrasa Rioja Co-director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 01 de decembro de 2017

Tribunal:
  1. Francisco Ortega Fernández Presidente/a
  2. Manuel Marey Pérez Secretario
  3. Antonio Brasa Ramos Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Enxeñaría Agroforestal

Tipo: Tese

Resumo

O estudo analiza os datos obtidos a través dos partes de accidente de traballo rexistrados durante o período 2004 - 2014 no sector agrario en Galicia. A primeira parte do estudo avalía a integridade e fiabilidade dos datos de accidentes contidos nas bases de datos mediante unha dobre auditoría, cuantitativa e cualitativa. A segunda parte analiza os datos solicitados tras o proceso de depuración, corrección e unificación das bases de datos. A terceira parte componse de catro estudos de detalle nos que pola súa especial relevancia analízanse especificamente os accidentes mortais, os accidentes relacionados cos traballos de ordeño, os accidentes relacionados co tractor agrícola e os accidentes de traballo nos que interveñen as motosierras. Atendendo a todo o anterior propóñense algunhas medidas xerais encamiñadas a reducir a sinistralidade.