Existencia de solución para ecuacións funcionais discontinuas con argumentos desviados

  1. Figueroa Sestelo, Rubén
Dirixida por:
  1. Rodrigo López Pouso Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 21 de decembro de 2011

Tribunal:
  1. Alberto Cabada Fernández Presidente
  2. Rosana Rodríguez López Secretaria
  3. Irena Rachunkova Vogal
  4. Luis Fernando Sánchez Rodrigues Vogal
  5. José Ángel Cid Araújo Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización

Tipo: Tese

Resumo

A presente tese céntrase na búsqueda de resultados de existencia e localización de solucións para diversos tipos de ecuacións diferenciais funcionais de primeira e segunda orde con argumentos desviados. A obtención de ditos resultados realízase mediante o uso de diversas técnicas iterativas abstractas e teoría de puntos fixos.