Equilibrios tautoméricos e procesos de transferencia protónica fotoinducida no 2-(6'-hidroxi-2'-piridil)bencimidazol

  1. GARCIA LEMA, IRIA
Dirigida por:
  1. Manuel Mosquera González Director
  2. Flor Rodríguez Prieto Directora

Universidad de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 28 de octubre de 2009

Tribunal:
  1. Julio Casado Linarejos Presidente/a
  2. Rafael Suau Suárez Secretario/a
  3. Moisés Canle Vocal
  4. Maria de la Merced Novo Rodriguez Vocal
  5. Ricardo Mosquera Castro Vocal
Departamento:
  1. Departamento de Química Física

Tipo: Tesis

Teseo: 282405 DIALNET

Resumen

As especiais características do protón fan que a a prente simplicidade dos procesos de transferencia protónica non sexa tal cando se descende ós detalles moleculares. A finalidade desta Tese é amplia-lo coñecemento dos aspectos moleculares estruturais e dinámicos das reaccións de transferencia de carga (protónica) que teñen lugar en disolución, con particular referencia ó papel do disolvente no proceso. Para isto estudáronse os procesos de transferencia protónica fotoinducida no 2-(6'-hidroxi-2'-piridil)bencimidazol, composto pertencente a unha familia de moléculas que presenta un comportamento moi rico e complexo, con varios tautómeros en equilibrio dependentes da composición do medio, e variados procesos de transferencia protónica fotoinducida. A investigación levouse a cabo mediante técnicas espectroscópicas, fundamentalmente de fluorescencia, tanto de estado estacionario coma con resolución temporal.