Oferta científica

  • Consultas, informes e dictames
  • Deseño e planificación de estratexias para a incorporación da igualdade en organizaciones e institucións
  • Diagnoses e informes de impacto de xénero
  • Elaboración de propostas normativas
  • Organización de actividades formativas nas liñas de investigación do grupo