Liñas de investigación

  • Análise multivariante, caracterización de materiais mediante técnicas quimiométricas. Deseño experimetal. Optimización (algoritmos xenéticos) e técnicas avanzadas de clasificación.
  • Aplicacion de estratexias fotoquímicas en Química Analítica (fotoderivatización e foto-SPME)
  • Desenvolvemento de metodoloxía analítica para a determinación de compostos volátiles, aromas, etc., en mostras agroalimentarias e ambientais.
  • Desenvolvemento de metodoloxía analítica para a especiación de organomercuriais e organoestánnicos en materiais biolóxicos e medioambientais (sedimentos, augas, etc).
  • Desenvolvemento de metodoloxías analíticas para a determinación de compostos fenólicos e aromáticos clorados en mostras ambientais (augas, solos, etc.).
  • Desenvolvemento de modelos de simulación e optimización off-line para procesos cromatográficos (desenvolvemento de software e aplicacións quimiométricas).
  • Determinacion de compostos haloxenados persistentes (bifenilos policlorados e difenil eteres polibromados) en mostras medioambientais e biolóxicas.
  • Determinacion de farmacos, productos de coidado persoal (PPCPs), hormonas e contaminantes emerxentes no medio acuatico (augas superficiales e residuales, sedimentos e lodo).
  • Novas extratexias de mostraxe ambiental. Composicion estratexica de mostras. Desenvolvemento de sistemas de xestion e resolucion de mostras compuestas utilizando quimiometria.
  • Técnicas de procesamento de mostras ambientais (SFE, MAE,SPME, SPE, SPMD, LPME,.-..). Técnicas de screening.