Oferta científica

  • Estudio cualitativo das solucións de diferentes problemas que modelan fenómenos físicos, químicos, biolóxicos, médicos ou económicos.
  • Modelado matemático