Oferta científica

  • Dinamización de recursos turísticos
  • Documentación e asesoría científica sobre arte e cultura medievais
  • Elaborazón de plans directores
  • Estudio e catalogación dos bens mobles e inmobles.
  • Estudios previos a intervencións no patrimonio histórico-artístico.