Bases ecolóxicas para o control de especies exóticas invasoras en relación co lume

  1. Fernández Riveiro, Sheila
Dirixida por:
  1. Joaquín Giménez de Azcárate Cornide Director
  2. Otilia Reyes Ferreira Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 24 de novembro de 2023

Tribunal:
  1. María Luz Valbuena Relea Presidente/a
  2. Jonatan Rodríguez Parra Secretario/a
  3. Aline Silva de Oliveira Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Botánica

Tipo: Tese

Resumo

Dúas das meirandes ameazas ós montes son os incendios forestais e as especies exóticas invasoras (EEI). Neste traballo de tese trátase a relación entre ambos a través da xerminación ou os compostos alelopáticos e estudáronse tratamentos mecánicos para o control das EEI. Estudáronse 11 especies, das cales 9 son EEI presentes na Galiza e norte de Portugal, entre as que destacan diversas acacias, o eucalipto ou a albizia. As diferenzas achadas na resposta xerminativa das especies poderían mudar a composición do ecosistema tras un incendio. Tamén os aleloquímicos presentes nas follas parecen determinar a xerminación, xa que as sementes poden sentir sinais os químicos do ambiente e calibrar o mellor momento para a xerminación. Con todo isto, propuxéronse medidas de control de EEI para reducir as poboación xa establecidas.