Financiarización, vivienda y género. Relaciones de género a través de la financiarización de la vivienda en las Islas Baleares (2018-2020)

  1. Martín Gago, Paula
Dirixida por:
  1. Jesús Manuel González Pérez Director
  2. Sònia Vives Miró Director

Universidade de defensa: Universitat de les Illes Balears

Fecha de defensa: 04 de outubro de 2022

Tribunal:
  1. María del Carmen Díaz Rodríguez Presidente/a
  2. Tomeu Sales Gelabert Secretario/a
  3. Marta Domínguez Pérez Vogal

Tipo: Tese

Resumo

Introducció. En aquesta tesi monogràfica composta per sis apartats més unes conclusions, s’analitzen les relacions de gènere que es produeixen a través de la finançarització de l’habitatge a les Illes Balears. Amb el desenvolupament d'una metodologia quantitativa interseccional s'han obtingut una quantitat extensa de dades primàries que permeten posar en relació els conceptes de finançament, habitatge i gènere. L’Enquesta Interseccional sobre Habitatge i Societat (EIVS) dissenyada i realitzada a les Illes Balears, a Menorca i Eivissa concretament, suposa una estratègia de recerca única que ha permès l'obtenció de dades primàries que no existien fins ara i es tracta d'una estratègia que pot ser replicada en altres territoris amb la mateixa o similar finalitat. Contingut de l’investigació. El treball empíric desenvolupat ha resultat en l’obtenció d’aquestes dades primàries sobre les característiques sociodemogràfiques, socioeconòmiques i d’habitatge de la població resident a les Illes Balears; i la seva anàlisi ha permès identificar les desigualtats de gènere des d'una perspectiva interseccional que posa en relació les opressions i els privilegis que resulten de la interseccionalitat de gènere, classe i habitatge. Així, la concreció de les situacions d'habitatge i les classes immobiliàries a Menorca i Eivissa i les desigualtats de gènere que se'n deriven. Conclusions. Els resultats més rellevants de la investigació es poden agrupar en tres tipus: metodològics, teòrics i empírics. La investigació aporta, per una banda, una metodologia quantitativa interseccional dissenyada i realitzada que ha permès efectivament revelar les relacions de desigualtat a l'habitatge. D'altra banda, la revisió bibliogràfica ha visibilitzat els debats i els buits en el coneixement actual sobre la discussió entre finançarització, habitatge i gènere. I, finalment, l'estudi empíric explica les desigualtats socials i les desigualtats de gènere, en concret, a Menorca i Eivissa i els resultats més rellevants són: la masculinització de l'especulació, la feminització de l'empobriment immobiliari i l'impacte de la situació de l'habitatge a l'ascens de classe dels homes a classes immobiliàries més privilegiades.