Espazos de moenda e de representación na prehistoria recente e protohistoria do Miño litoral (noroeste ibérico)

  1. Pereira Martínez, Xurxo
Dirixida por:
  1. María Pilar Prieto Martínez Director
  2. Eduardo Méndez Quintas Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 14 de febreiro de 2023

Tribunal:
  1. Beatriz Comendador Rey Presidente/a
  2. Joana Valdez Tullett Secretario/a
  3. Lara Bacelar Alves Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Historia

Tipo: Tese

Resumo

A presente tese de doutoramento pretende ser unha primeira aproximación ao análise dos espazos de moenda e de representación no suroeste galego e o norte portugués, a través do rexistro e estudo sistemático dos Equipos de Moenda Rupestres (EMR), e as representacións de cuadrúpedes características da Arte Rupestre Atlántica (ARA). Con este traballo poñemos de manifesto un desenvolvemento particular da cultura material dentro desta área do noroeste peninsular dende a prehistoria recente. Así mesmo, intentamos trazar as bases para o estudo do instrumental lítico asociado á actividade da moenda e o triturado presente nesta rexión, dende a prehistoria recente ata a Idade do Ferro.