Litigis en l'àmbit del dret de família quan intervenen elements d'estrangeriaEl cas dels magribins, Els

  1. Vidal Cardona, Anna M.
Dirixida por:
  1. Joaquim Joan Forner Delaygua Director

Universidade de defensa: Universitat de Barcelona

Fecha de defensa: 30 de maio de 2007

Tribunal:
  1. Alegría Borrás Rodríguez Presidente/a
  2. Cristina González Beilfuss Secretario/a
  3. Irene Rodríguez Manzano Vogal
  4. Ana Quiñones Escámez Vogal
  5. María Jesús Izquierdo Benito Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 284386 DIALNET lock_openTDX editor

Resumo

La present tesi doctoral es centra en l'encaix de les legislacions de dret de família dels països de Magrib als litigis de família que se segueixen els tribunals espanyols.Malgrat referir-se als magribins el present treball es circumscriu només a Algèria Marroc i Tunísia. Es delimita a aquests països per una qüestió de presència a Espanya, essent els marroquins el grup amb més població que hi ha i també perquè aquests tres països permeten veure la diferent evolució de les normes de dret de família, des de les postures més tancades fins a les més obertes com la tunisiana, passant per les diferents reformes que ha experimentat el Marroc en aquests darrers anys i que culminen amb la reforma de la Mudawana de l'any 2004.En destaca l'anàlisi que se'n fa a partir de la pràctica judicial durant 10 anys en procediments de família amb magribins en el partit judicial de Mataró, que ha seguit l'autora com a advocadessa en exercici i que ha estat el material de camp del treball i per tant el fil inspirador del mateix.Igualment incorpora una visió més àmplia que l'estrictament jurídica i per això utilitza anàlisis des d'altres ciències socials, com la sociologia o la antropologia per comprendre millor la societat i la idiosincràsia de la població que s'amaga darrera d'institucions jurídiques foranes. També intenta utilitzar una part de les tècniques i mètodes de recerca d'aquestes altres disciplines en l'anàlisi de la pràctica sobre el terreny.Per això aquesta tesi compte amb un treball de camp 36 casos reals, documentats i analitzats detalladament, amb contacte directe amb els justiciables i les seves explicacions i raonaments, que serveixen per il·lustrar els diferents elements analitzats al llarg de tota la tesi. També per això compte amb primer bloc sobre l'anàlisi social de la població magribina del partit judicial de Mataró on s'analitzen de manera detallada les dades de població i les dades sobre la justícia i els ciutadans estrangers. La resta del treball mantenint aquest enfocament pràctic i voluntat multidisciplinar aborda pròpiament les diferents qüestions jurídiques:A.- La determinació dels tribunals competents on pren importància l'encaix dels Reglaments comunitaris en la matèria i el desplaçament de les normes de la LOPJ, per acabar analitzar les poques normes de competència judicial recollides en els convenis bilaterals i les dificultats pràctiques que planteja tot el sistema.B.- La problemàtica de la llei aplicable, a partir de la jurisprudència del partit judicial de Mataró i en bona mesura l'espanyola, les respostes legislatives amb la reforma de l'article 107 del Cc i l'anàlisi del concepte de dret islàmic i de les legislacions en matèria de família dels països del Magrib amb especial referència a la Mudawana marroquí de 2004 i la seva aplicació real, per plantejar-nos si aquestes normatives es poden reconèixer i/o aplicar sense vulnerar l'ordre públic intern. C.- LA prova del dret estranger que ha estat i continua sent en bona part el problema més important en la resolució dels litigis de família entre magribins, apostant sobre tot per nous mitjans de prova aprofitant les noves tecnologies i incidint en les solucions possibles en cas de prova defectuosa.D.- L'execució de les sentències en matèria de família a banda i banda de la Mediterrània a la llum dels diferents instruments legislatius d'abast general i els convenis bilaterals amb els tres països : Marroc de 30-05-1997, Tunísia de 24-09-2001, Algèria de 24-02-2005.Per últim es dedica un apartat a la especial problemàtica de l'eficàcia a Espanya de figures pròpies del dret de família dels països magribins, referides sobretot al reconeixement dels efectes de la poligàmia i el repudi.