Determinació de compostos orgànics volàtils i semivolàtils en atmosferes urbanes i industrials del camp de Tarragona

  1. Ras Mallorquí, Rosa
Dirixida por:
  1. Rosa Maria Marcé Recasens Director
  2. Francesc Borrull Ballarin Director

Universidade de defensa: Universitat Rovira i Virgili

Fecha de defensa: 12 de decembro de 2008

Tribunal:
  1. Juan Manuel Sánchez Navarro Presidente/a
  2. Eva Pocurull Aixalà Secretario/a
  3. Xavier Guardino Solá Vogal
  4. Carmen María García Jares Vogal
  5. Lluís Gustems Romeu Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 274891 DIALNET lock_openTDX editor

Resumo

En el marc de la present Tesi Doctoral s'ha realitzat, per una banda, el desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de diferents grups de compostos orgànics en l'atmosfera, els quals han estat els compostos orgànics volàtils, els compostos orgànics volàtils sofrats i els hidrocarburs aromàtics policíclics. Els mètodes desenvolupats han estat basats principalment la cromatografia de gasos i espectrometria de masses, i s'han aplicat diferents tècniques de mostreig i preconcentració dels analits, tal com l'adsorció mitjançant mostreig actiu en tubs amb sorbent i posterior desorció tèrmica, microextracció en fase sòlida, o mostreig actiu de grans volums d'aire de la fase particulada de l'aire, la qual que es recull en filtres de fibra de vidre, i de la fase gasosa, que es recull en cartutxos d'escuma de poliuretà. Per una altra banda, aquests mètodes analítics s'han aplicat a la monitorització dels compostos esmentats en diferents àrees urbanes i industrials del Camp de Tarragona, regió en la qual existeix una forta presència de la indústria química, i en la qual les dades disponibles sobre els nivells d'aquests compostos a l'atmosfera són limitades.